Kategorier
Hvens Kommun

Föräldramöte på Turistgården

Föräldramöte på
Turistgården

Gymnastiksal
och inlärandet av trafikvett för skolbarn, voro några av de önskemål som framkommo
vid ett på initiativ av öns skolstyrelse på måndagskvällen hållet gemensamt
möte med föräldrar och målsmän samt lärarpersonal och skolstyrelse å
Turistgårdens biograflokal. Iden till detta möte rann för någon tid tillbaka
upp inom skolstyrelsen, och syftet var att söka få en fastare och bättre
kontakt med hemmen. Intresset för mötet var stort. Då skolstyrelsen ordförande,
tullöveruppsyningsman Carl Persson, Kyrkbacken, hälsade de närvarande välkomna,
voro samtliga biograflokalens platser besatta. Ordföranden erinrade först i
sitt välkomstanförande om betydelsen av att ett föräldramöte hade kommit till
stånd samt uttalade sin tillfredställelse med att så många av skolbarnens
föräldrar och målsmän hade hörsammat kallelsen och infunnit sig. Efter
ordförandens hälsningsframförande överlämnades ordet åt folkskollärare kantor
Karl Johansson, som i en utförlig skildring beskrev skolväsendet ordnade,
skolreformen och dess klassindelning samt berörde därvid den klass Hven
tillhör, B 1. Därefter gavs tillfälle till en allmän diskussion under vilken
bland annat framkom till behandling några inlämnade förslag om vissa ändringar
jämte andra önskemål. En förslagsställare ansåg, att man i likhet med tidigare
år borde ha skoltider lagda på ett sådant vis att middagsrasten kunde hållas.
Detta förslag avslogs, då man ansåg att de nuvarande tiderna för skolbarnens
läsning äro att föredraga.


ingen egentlig gymnastiklokal finnes att tillgå för skolbarnen utan deras
gymnastik får försiggå i en mindre lämplig lokal, beslöt mötet att uppdragas åt
skolstyrelsen att hos Sankt Ibbs kommunfullmäktige förhöra sig om möjligheterna
för anskaffandet av en bättre gymnastiklokal.

I
och med att biltrafiken har blivit tillåten inom ön för såväl taxibilar som för
andra bilar och efterhand allt fler motorfordon komma till ön måste
uppmärksamheten på allmänna vägen skärpas i synnerhet för skolbarnen under
deras färd till och från skolan. De måste lära sig att färdas i enlighet med
allmänna bestämmelser för färd å allmänväg. På förslag av en mötesdeltagare
beslöts att man skall i skolan såväl som i respektive hem inpränta för barnen
vägvett för att därmed i görligaste mån förebygga olyckor till följd av
oförsiktighet eller oförstånd.

Kyrkoherde
Sigvard Johansson höll därpå ett medryckande föredrag om Robertforsskolan och
dess egentliga innebörd, varefter uppdrogs åt kantorn Karl Johansson att i
händelse intresset för en dylik skola på ön skulle visa sig vara tillräckligt
stort inom närmsta tiden kalla till ett möte för dryftande av denna sak.

Efter
en kaffe paus visades tre olika skolfilmer, den första hette ”Stege för Steg”,
en film om bildandet ab Sparklubben, vidare ”Det er et yndigt land”, en
intressant film från Danmark och så ”En resa längs Göta älv”, en skildring från
Mellansverige. Samtliga filmer uppskattades livligt av de närvarande.
Kyrkoherde Sigvard Johansson höll därpå avslutning och man enades om att ett
nytt möte av ovannämnda art i en icke alltför avlägsen framtid kunde åter
upprepas. Som avslutning sjöngs unisont psalmen Herre signe Du och Råde.

Torsdagen
den 11 april

Kategorier
Hvens Kommun

Till Herr Landshövding

Brev från Hvens arbetare
till Herr Landshövdingen.

Arbetare
och andra invånare på Hven samlades på möte för att diskutera möjligheterna
till arbete med utkomst för framtiden, hälsar med mycket stor tillfredställelse
Eder, herr landshövding, välkommen till vår ö.

Vi
tror oss veta att ni kommer till Hven bland annat för att på ort och ställe bli
informerad om de arbetslöshetsproblem och inkomstmöjligheter som en del av öns
invånare har att brottas med. Vi tar oss därför friheten att genom Nyheterna informera
Eder och allmänheten om dessa våra problem.

Tidigare
har vi haft en industri på Hven. Denna industri bestod av ett tegelbruk där ett
stort antal arbetare var anställda och hade sin utkomst. Denna industri har
lagts ned och arbetarna har av denna anledning blivit utan fast sysselsättning.
En del av öns arbetare har varit nödsakade försälja sina hus och hem och flytta
till fastlandet. De har tvingats lämna vad de med svett och möda byggt upp och
hållit kärt.

För
närvarande äro vi endast omkring tjugofem arbetare kvar på Hven. Vi försörjer
oss genom att vissa varierande tider vara behjälpliga med jordbruksarbete samt,
samt fast i ringa mån, med beredskapsarbeten. Den inkomsten vi uppnår är
emellertid liten – mellan 3 å 5000:- kr –att den knappast håller den värsta
nöden från våra hem.

Det
synes oss vara på sin plats framhålla att den Erkända Arbetslöshetskassa under
de senare åren som resultat härav anlitats i så stor utsträckning att det
medfört undersökning och väckt uppmärksamhet.

Genom
ombudsman Johan S. Thore i Helsingborg har socialministern Gunnar sträng i två
olika skrivelser blivit informerad om den prekära situation vi befinner oss i.
Även stadsministern Tage Erlander har i skrivelse informerats om läget, samt
officiellt interpellerats beträffande möjligheterna till återuppbyggandet aven
industri på Hven. Genom uppvaktning för byråchefen Skogh vid dennes besök i
Helsingborg har också arbetsmarknadsstyrelsen gjorts underrättade om situationen.
Som resultat härav har regeringen tillsatt en kommittén med uppgift att bland
annat penetrera Hvens problem. Vi förväntar oss mycket av denna kommittés
arbete och vädjar vi även Eder Landshövding, att Ni må ställa Eder välvillig
och hjälpa oss på sådant sätt, att vi kan ges möjlighet till arbete och få
känna oss som nyttiga medborgare i vårt samhälle.

Det
är oss angeläget framhålla att den vinter som nu lider mot sitt slut har varit
lik föregående vintrar. Arbetstillfällena har varit ytterst få . Endast en
liten del av arbetarna har givets tillfälle till beredskapsarbete och inkomst.
Vi noterar dock att i dag, måndagen den 5 april 1954, flertalet arbetslösa,
kanske alla, erhållit arbete. Vi känner dock oro att detta ovanliga
förhållanden kan ha samband med Edert besök. Det skulle därför glädja oss om Ni
ville ta fasta härpå och för de institutioner, som har inflytande över
beredskapsarbetena utförande, framhåller vikten utav att vi behöver arbete även
efter landshövdingens besök.

Vår
önskan och förhoppning är att sådana åtgärder vidtages, som skapar möjlighet
till beredskapsarbeten under tiden intill dess den av regeringen tillsatta kommittén
framkommit med eventuellt förslag om industriprojekt på Hven.

Vi
vill även betona, att om mängden av övriga problem vår kommun står inför ska
kunna lösas tillfredställande, ter sig en sammanslagning med Landskrona
nödvändig. Det tidigare fattade beslutet att låta Hven vara egen kommun har
redan visat sig ohållbart.

Detta gick att läsa i SD-nyheterna 5 april 1954

Kategorier
Hvens Kommun

1950

Sankt Ibbs polisdistrikt har gått till kungs för att få stadsbidrag med ytterligare 42kr för kostnader för omhändertagande av utlänningar. Under våren 1947 då Öresund var isbelagt anlände till Hven över isen från Danmark ett antal utlänningar som i avvaktan på hemtransport måste omhändertagas av polisen och beredas inkvartering. Polisdistriktets utgifter härför uppgick till 114 kr men länsstyrelsen ansåg sig förhindrad att utanordna högre statsbidrag än 72 kr. De personer för vilkas inkvartering länsstyrelsen vägrat lämna ersättning var danska medborgare. Enligt polisens uppfattning föreligger emellertid inte någon skillnad vare sig ur behovssynpunkt eller humanitär synpunkt mellan dessa och övriga till Hven ankomna utlänningar. Samtliga kom in illegalt och saknade i Sverige gångbart betalningsmedel för sina uppehållskostnader. Ett bryskt avvisande av danskarna torde med hänsyn till rådande mörker och isens beskaffenhet ha medfört alltför stor risk för olyckstillbud och förlust av människoliv. Hänsyn bör också tagas att en av danskarna var skadad, anförs de i besvärsskrivelsen.

Isen vid Norreborgshamn

Kategorier
Hvens Kommun

Kommunalfullmäktigevalet 1946

Vid kommunal fullmäktigevalet i Sankt Ibb angavs samanlagt 337 röster, varav 7 blev ogillade för.

Av rösterna tillföll 152 Kommunens väl och 178 socialdemokraterna.

Valda från Kommunens väl Patron Gösta Alm, handlaren Fredrik Åkerberg, lantbrukaren Adil Bengtsson, skepparen Wilhelm Andersson, lantbrukaren Eric Ericsson, Fjärdingsman Anton Schönbeck, lantbrukaren Ernst Persson och skepparen Perry Persson.

Från Socialdemokraterna, kommunalordförande Erik Nilsson, tegelarbetaren Nils Bulow, Tullstationsföreståndaren Karl E Persson, tegelarbetaren Axel Carlsson, tegelarbetaren Viktor Rodin, Skepparen Viktor Olausson, tegelarbetaren Sigurd Persson, restaurang Albert Pettersson och lantbrukaren Oscar Olsson.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Halleda vad mycket enklare med bara två partier….. kanske vi får gå tillbaka till???? Då har dom bara ett parti att skylla på och måste själva precisera vad deras parti står för 😉

Kategorier
Hvens Kommun

Fjärdingsmännen på Hven

Fredagen den 21 juni 1946

Extra fjädringsmannen på Hven, Anton Schönbeck som innehaft förordnandet sedan 1907, har hos Länsstyrelsen anhållit om avsked från sin befattning på grund av åldern. Även den andra extra fjärdingsmannen på ön, Gotthard Rasmusson, har anhållit om entledigande från tjänsten.

Fredagen den 11 oktober 1946

Ny fjädringsman på Hven.

Sankt Ibbs kommunalfullmäktige har hållit extra sammanträde på Kommunalrummet under ordförandeskap av kommunal ordförande Erik Nilsson Wallnäs. Kommunalfullmäktige beslöt att till fjärdingsman inom Sankt ibb socken efter förre fjärdingsmannen Anton Schönbeck vilken anhåller om avsked. Bland flera sökande i enlighet med Landsfiskalens Rönnebergs distrikt, förord antogs bagaren David Lindell från Tuna 13.

Samtidigt beslöts också beträffande återberättandet av ävenledes den inom socken ledigförklarade extra fjärdingsmannatjänsten, den så kallade ordningstjänsten när så påkallas, antaga Tage Bengtsson från Tuna nr 4 Sankt Ibb ävenledes enligt landsfiskalens förord.

Kategorier
Hvens Kommun

Folkomröstning….

31/7 1949 Var det folkomröstning på Hven

Denna dag samlades man i Allhelgona Kyrkan för debatt. Men
efter att Hvenborna debatterat anslutningen till Landskrona i flera månader så
blev det inte så många som pratade. Man hade redan bestämt sig.

Hvens kommunala affärer var goda och man hade ca 90 000:-
i tillgångar och 10 000:- i snart betalda skulder. Hven kunde stå på egna
ben.

Det var 549 röstberättigade på ön och 356 gick och röstade.

Förslaget om att Hven skulle anslutas till Landskrona kommun
var Malmö Länsstyrelses.

Då blev det folkomröstning och det blev att Hven fortsatte
vara egen kommun
.

1959 blev Hven en del av Landskrona Kommun.

Då hade tegelbruken lagt ner, det gick inte att konkurrera
med andra tegelbruk på fastlandet. Det tog för lång tid och blev för dyrt med
skutfrakten. Vilket gjorde att många, många arbetstillfällen försvann.

Man fick till sist bygga en Plast fabrik i de lokaler
Handlaren och Brandstationen ligger, men efter 4 år brann plasten upp och Hvens
framtid utan arbetstillfällen såg dyster ut. Många flyttade och när frågan om att
ansluta sig till Landskrona kom upp blev det inga större protester.

Hvens Plastfabrik under uppbyggnad

Kategorier
Hvens Kommun

Skola i förändring…

Den 16 December 1958 höll skolstyrelsen på Hven sitt sista sammanträde. Det var ju i samband med att Hven blev en del av Landskrona.

Skolstyrelsens ordförande trädgårdsmästaren Erik Nilsson välkomna och uttryckte glädje av att så många representanter från Landskrona velat komma till avslutningssamkvämet med öns skolstyrelse.

Blandannat så fick man klart att 8onde klass skulle införas på Hven från och med nästa läsår och från Hven framförde man även bättre båt förbindelser.

Efter den gemensamma måltiden framförde Erik ett varmt tack till alla i skolstyrelsen, särskilt till vice ordförande plastarbetaren Nils Burkvist. Han tackade vidare Alfred Olausson för aldrig sviktande ansvar. Till samtliga lärare och kyrkovaktmästaren Sigvard Johannsson för all hjälp och förståellse som visats från församlingen samt till kommunalkassör Erik Nilsson för dennes insats. Han önskadeslutligen Hvensskola en god utveckling sedan den blivit inlemmad i Landskronasstads skolväsen.

Denna historiska tillbaka blick passar i dag när det är sista dagen för Uranienborgsskolans lärare Jannicke att på egen begäran få tjänstledigt ett år och pröva nya utmaningar i Rydebeck.

Vi har en ny lärare på plats som heter Lotta och jag är klart glad över att det är en tjej som av egen vilja sökt sig hit och tycker det ska bli roligt att jobba på Hven med ”våra” goa barn. Varmt välkommen och Lycka till till er båda.

Ja nu var det det där med att komma ihåg namn på lärare som har passerat genom min skolgång. Men jag tror det är

Anna Bergenfelt, Jenny Bengtsson, Lotta Welin, Ola Bengtsson, Paula(kylle) Persson, Josefin Felthof.

Bak är det Cecilia Pålsson, Hanna Nilsson och Jag Eva Pettersson Det är när jag gick i 5an vårterminen. Det borde vara 1979.

Rätta mig om jag har fel!

Gunilla Bengtsson, Katrin Nilsson, Jonas Piven, Rebecka Brevitz, Björn Ericsson, Pelle Bengtsson, Fredrik Jöns Alm, Liselott ?

Maria Englesson, Magnus Pettersson, Maria Nordh, Gustav Bengtsson, Marie Welin.

? , AnnaKarin Ericsson, Pernilla Håkansson, Daniel Nordh, Mattias Nilsson.

Jag tror det är 1984

Rätta mig gärna om jag har fel!

Ha en go dag alla, var rädd om varandra