Kategorier
Historia

Biblioteket på Hven

BIBLIOTEKET PÅ VEN, 85 ÅR, ÅTER I
URANIENBORGSSKOLA
.

EN TILLBAKABLICK.

I Sankt Ibbs krönikebok berättat förre kyrkoherden Sigvard
Johansson om hur biblioteket på Ven kom till och om dess vidare öden.

Det var till stor del Oscar II:s förtjänst att biblioteket
grundades. Under hans regeringstid anordnades varje år en kunglig hovjakt på
Ven. Det var regel att jägarna för varje bomskott skulle böta 50 öre. Den 5
september 1899 överlämnade Oscar II 1000 kr av bötespengarna till Sankt Ibbs
församling, att användas till ett bibliotek på Ven. I en biblioteksmatrikel
läser man, att kyrkoherde Ihrén fick i uppdrag att inköpa böcker för 100 kr där
av och resten bildade ”Hvens biblioteksfond”, vars avkastning skulle
användas till bokinköp. Böckerna placerades i skolan, stadgar för utlåningen
gjordes upp av kyrkoherde Ihrén och godkändes av kungen. Så började ”Hvens
sockenbibliotek” sin verksamhet med kantor Nils Nilsson Zoilus som
bibliotekarie. Det var under många år framåt församlingens kantor som ansvarade
för skötseln av biblioteket.

Ett porträtt av Oscar II, skänkt till skolan av kyrkoherde
Ihrén, har nu tagits till heders och har sin självklara plats i det nya
biblioteket. Under tavlan står att läsa ett protokollsutdrag om konungens
donation.

Församlingen blev huvudman för biblioteket och ett årligt
anslag beviljades av kyrkostämman. Den kungliga donationen användes endast
delvis och fonden fick växa. Trots att biblioteket inte kunde erbjuda något
stort urval av böcker, blev det flitigt utnyttjat från början, vilket framgår
av gamla lånejournaler.

I dessa kan man också tydligt se vem som lånade vad, ty för
varje gång en viss bok lånades antecknades noggrant låntagarens fullständiga
namn

År 1924 ändrades namnet till S:t Ibbs folkbibliotek.

Av församlingen anslogs årligen 90 kr till bibliotekets drift,
därtill kom statsbidrag med samma belopp och avkastningen av fonden.
Bibliotekarielönen var ända till 1956, 40 kr per år

I början av femtiotalet försummades skötseln av biblioteket
och utlåningen skänk kraftigt. Ett tusental gamla böcker, inlåsta i stora skåp
på en oeldad, dammig vind, var föga lockande.

1952 utsågs pastor Sigvard Johansson att i kantorns ställe
sköta biblioteket. Nu ordnades hela bokbeståndet upp med hjälp av Malmö
Centralbibliotek. Föråldrade böcker rensades ut, nya köptes in och en
kortkatalog påbörjades. Biblioteket flyttades till nuvarande läkarmottagningens
lokaler och hade sedan öppet lördagar 15 – 16. Låntagarna återvände och
lånesiffrorna steg.

Pastor Johansson avslutade 1957 en korrespondenskurs för
folkbibliotekarier, vilket medförde att biblioteket fick högre statsbidrag och
mera litteratur kunde köpas in. Biblioteket hade öppet endast 1 1/2 timme i
veckan men var tillgängligt även på andra tider som referensbibliotek för
studiecirklar och andra intresserade.

1959 inkorporerades Ven i Landskrona kommun, varför
statsbidrag för Vens bibliotek inte längre kunde erhållas. Året därpå tog
kommunen över ansvaret och S:t Ibbs folkbibliotek upphörde till namnet och blev
en filial till Landskrona stadsbibliotek.

Sedan kyrkoherde Johansson pensionerats, skötte Gunhild
Andersson biblioteket fram till den 1 mars 1984, drygt 20 år. 1966 fick biblioteket
nya och större lokaler i Vengården. Med tiden for emellertid huset illa och det
är därför mycket glädjande att biblioteket nu kan flytta tillbaka till
Uranienborgs skola där det först grundades.

Då filialen vintertid tyvärr bara har öppet en timme i veckan,
är det desto lyckligare att biblioteket nu också kommer att utnyttjas dagligen
som skolbibliotek.

Ny filialföreståndare är Gunilla Welin, Sankt Ibb, och
söndagen den 6 maj invigs det nya biblioteket under Oscar II:s välvilliga
blickar,

Bodil Silwer

Filialchef på Landskrona stadsbibliotek

I dag används biblioteket flitigt av skolan och många besökare kommer dit. Under sommarmånaderna är där öppet två gånger i veckan och under vintern en gång per vecka och så är där sagostund för barnen en gång per vecka.

Lämna ett svar