I morgon på Kulturarvsdagen kommer Nämndemansgården ha en utställning om Folkskolan som blir 175 år i år.

precis som flera andra år har jag tagit de materialet jag har inom de område som ska visas. I fjol gjorde jag en ganska stor utställning med foto och tidningsklipp om Plastfabriken på Ön.

Den utställningen, liksom Utställningen jag gjorde till Hvens frivilliga brandkårs 100 års jubileum, skänker jag så klart till platsen där de ställs ut. Det glädjer mig att brandkåren varje år att fram utställningen på sin årsdag.

Men på Hven började undervisningen, långt innan det var lagstadgat. Här bedrevs skola i hemmen, med en ambulerande lärare. Det var vissa veckor i olika hem.

Här fanna även Tysta skolan/ dövstumma skolan som delvis fanns på samma ställe, fast fick inte blandas med de ”vanliga” barnen. Göran Skytte har gjort en fantastisk skuldran i sin Bok Brev från tystnaden. Huvudpersonenen i boken är hans mors morfar och de brev han skrivit och fått under andra delen av 1800- talet. Jag rekomenderar er som är intresserade att läsa den.

Mer om skolan finns att läsa i Rönneberga härads skolhistoria från 1942

Uppgifter från Sankt Ibbs församling 1790, här finns ingen skolinrättning med hus, dock neglicheras inte barnens undervisning, utan det finns en anställd skolmästare som går omkring i Byn. Var 8 onde dag flyttar skolan från det ena numret till det andra, tillika skulle skolmästare bo och äta där. Förutom detta håller han varje helgdag efter slutad gudstjänst läsmöte med ungdomen, om sommaren uppe i kyrkan om vintern där han bor.

Fru Petronella Beata Mildahn, född Taison, var änka efter Landskrona Sockerbruksområdet grundläggare Johan Jurgen Mildahn. De sista åren av sitt liv bodde hon på Uranienborgs kungsgård hos sin broder Per Otto Taison och dog där 1817. I sitt testamente hade hon bestämt, att fjärdedelen av hennes kvarlåtenskap skulle av kyrkoherden förvaltas och räntan användas till socknens barnskola.

Till år 1835 synas dessa räntemedel ha använts till att betala skolutgiften för de fattigas barn, så att även dessa skulle kunna få undervisning.

Plats för skolhuset hade redan vid enskiftet 1805 uttagits på den gamla slottsplatsen. Det bestämdes, att denna för framtiden skulla förbliva en orubbad allmänning, och i paragraf 13 heter det: ”Till skolelev- och fattighus undantages ingen plats; emedan Tyke Brahes Borg anses att därtill kunna användas.”

Den 5 juni 1836 antogs den första skolordningen….
1 punkten var Alla barn på ön emottagas i skolan och njuta fri undervisning i stavning, inanläsning, utantill Doctor Lutheri lilla Cateches och Doct. Svebelii förklaring; Bibliska och Svenska Historien samt Geografi, räkna och skriva.

Jag har min farmors Lilla catachesen tryckt 1906 och Regemente för Folkskolor och Småskolor inom S:t Ibbs skoldistrikt i min samling

Lars Joel Fältenborg kom till ön Hven den 21 nov 1861. Han hade tjänst som organist i S:t Ibbs lilla vita kyrka från 1100-talet. Efter en kort tid fick han tjänsten som lärare och föreståndare för skolan.

skolan var till för alla men Bonden Bengt Eliassons tre döttrar var döva. Två hade han träffat på Manilla skolan i Stockholm. Den tredje hette Petronella. När Fältenborg kom till Hven är hon 21 år gammal och saknar på grund av sin dövhet skolutbildning.

Fältenborg var anställd av invånarna på Hven för att undervisa öns barn i folkskolan. Han skötte denna syssla, men samtidigt började han privat undervisa två döva, 21 åriga Petronella Bengtsdotter och 6 åriga Annette Larsson, dotter till en vagnmakare i Landskrona.

Fältenbog instiftar en inrättning han kallar Tysta skolan på Hven 1862 i nov. Han skriver ett omfattande reglemente i 17 paragrafer och nämner sig själv som Direktör.

De döva barnen flyttar in i skolhuset i den delen där Fältenborg bor. Nu undervisar han alla i samma byggnad och sakta med säkert bryter han ner gränserna mellan de hörande och döva barnen. Men detta blir de stopp på.

Efter många turer så lossnar de 1867 för Fältenborg och Tysta skolan har nu 14 elever och Lars Nibelius anställs som hjälpläraren. Hörande och döva får använda skilda rum och skilda delar av gården.

1868 finns det 3 vuxna män
Nr1 Lars Fältenborg 34 år gammal. Hörande. Föreståndare för folkskolan och Tysta skolan
Nr2 Lars Nibelius. 30 år gammal. Hörande. Undervisar både hörande barn i folkskolan och döva barn i Tysta skolan.
Nr3 Carl Julius Dalmer.27 år gammal. Döv. Hjälpläraren för döva barn i Tysta skolan.

Jag rekomenderar er att läsa Görans Skyttes bok Breven från tystnaden.