Kategorier
Hvens Kommun

Föräldramöte på Turistgården

Föräldramöte på
Turistgården

Gymnastiksal
och inlärandet av trafikvett för skolbarn, voro några av de önskemål som framkommo
vid ett på initiativ av öns skolstyrelse på måndagskvällen hållet gemensamt
möte med föräldrar och målsmän samt lärarpersonal och skolstyrelse å
Turistgårdens biograflokal. Iden till detta möte rann för någon tid tillbaka
upp inom skolstyrelsen, och syftet var att söka få en fastare och bättre
kontakt med hemmen. Intresset för mötet var stort. Då skolstyrelsen ordförande,
tullöveruppsyningsman Carl Persson, Kyrkbacken, hälsade de närvarande välkomna,
voro samtliga biograflokalens platser besatta. Ordföranden erinrade först i
sitt välkomstanförande om betydelsen av att ett föräldramöte hade kommit till
stånd samt uttalade sin tillfredställelse med att så många av skolbarnens
föräldrar och målsmän hade hörsammat kallelsen och infunnit sig. Efter
ordförandens hälsningsframförande överlämnades ordet åt folkskollärare kantor
Karl Johansson, som i en utförlig skildring beskrev skolväsendet ordnade,
skolreformen och dess klassindelning samt berörde därvid den klass Hven
tillhör, B 1. Därefter gavs tillfälle till en allmän diskussion under vilken
bland annat framkom till behandling några inlämnade förslag om vissa ändringar
jämte andra önskemål. En förslagsställare ansåg, att man i likhet med tidigare
år borde ha skoltider lagda på ett sådant vis att middagsrasten kunde hållas.
Detta förslag avslogs, då man ansåg att de nuvarande tiderna för skolbarnens
läsning äro att föredraga.


ingen egentlig gymnastiklokal finnes att tillgå för skolbarnen utan deras
gymnastik får försiggå i en mindre lämplig lokal, beslöt mötet att uppdragas åt
skolstyrelsen att hos Sankt Ibbs kommunfullmäktige förhöra sig om möjligheterna
för anskaffandet av en bättre gymnastiklokal.

I
och med att biltrafiken har blivit tillåten inom ön för såväl taxibilar som för
andra bilar och efterhand allt fler motorfordon komma till ön måste
uppmärksamheten på allmänna vägen skärpas i synnerhet för skolbarnen under
deras färd till och från skolan. De måste lära sig att färdas i enlighet med
allmänna bestämmelser för färd å allmänväg. På förslag av en mötesdeltagare
beslöts att man skall i skolan såväl som i respektive hem inpränta för barnen
vägvett för att därmed i görligaste mån förebygga olyckor till följd av
oförsiktighet eller oförstånd.

Kyrkoherde
Sigvard Johansson höll därpå ett medryckande föredrag om Robertforsskolan och
dess egentliga innebörd, varefter uppdrogs åt kantorn Karl Johansson att i
händelse intresset för en dylik skola på ön skulle visa sig vara tillräckligt
stort inom närmsta tiden kalla till ett möte för dryftande av denna sak.

Efter
en kaffe paus visades tre olika skolfilmer, den första hette ”Stege för Steg”,
en film om bildandet ab Sparklubben, vidare ”Det er et yndigt land”, en
intressant film från Danmark och så ”En resa längs Göta älv”, en skildring från
Mellansverige. Samtliga filmer uppskattades livligt av de närvarande.
Kyrkoherde Sigvard Johansson höll därpå avslutning och man enades om att ett
nytt möte av ovannämnda art i en icke alltför avlägsen framtid kunde åter
upprepas. Som avslutning sjöngs unisont psalmen Herre signe Du och Råde.

Torsdagen
den 11 april

Lämna ett svar