Kategorier
Hvens Kommun

Till Herr Landshövding

Brev från Hvens arbetare
till Herr Landshövdingen.

Arbetare
och andra invånare på Hven samlades på möte för att diskutera möjligheterna
till arbete med utkomst för framtiden, hälsar med mycket stor tillfredställelse
Eder, herr landshövding, välkommen till vår ö.

Vi
tror oss veta att ni kommer till Hven bland annat för att på ort och ställe bli
informerad om de arbetslöshetsproblem och inkomstmöjligheter som en del av öns
invånare har att brottas med. Vi tar oss därför friheten att genom Nyheterna informera
Eder och allmänheten om dessa våra problem.

Tidigare
har vi haft en industri på Hven. Denna industri bestod av ett tegelbruk där ett
stort antal arbetare var anställda och hade sin utkomst. Denna industri har
lagts ned och arbetarna har av denna anledning blivit utan fast sysselsättning.
En del av öns arbetare har varit nödsakade försälja sina hus och hem och flytta
till fastlandet. De har tvingats lämna vad de med svett och möda byggt upp och
hållit kärt.

För
närvarande äro vi endast omkring tjugofem arbetare kvar på Hven. Vi försörjer
oss genom att vissa varierande tider vara behjälpliga med jordbruksarbete samt,
samt fast i ringa mån, med beredskapsarbeten. Den inkomsten vi uppnår är
emellertid liten – mellan 3 å 5000:- kr –att den knappast håller den värsta
nöden från våra hem.

Det
synes oss vara på sin plats framhålla att den Erkända Arbetslöshetskassa under
de senare åren som resultat härav anlitats i så stor utsträckning att det
medfört undersökning och väckt uppmärksamhet.

Genom
ombudsman Johan S. Thore i Helsingborg har socialministern Gunnar sträng i två
olika skrivelser blivit informerad om den prekära situation vi befinner oss i.
Även stadsministern Tage Erlander har i skrivelse informerats om läget, samt
officiellt interpellerats beträffande möjligheterna till återuppbyggandet aven
industri på Hven. Genom uppvaktning för byråchefen Skogh vid dennes besök i
Helsingborg har också arbetsmarknadsstyrelsen gjorts underrättade om situationen.
Som resultat härav har regeringen tillsatt en kommittén med uppgift att bland
annat penetrera Hvens problem. Vi förväntar oss mycket av denna kommittés
arbete och vädjar vi även Eder Landshövding, att Ni må ställa Eder välvillig
och hjälpa oss på sådant sätt, att vi kan ges möjlighet till arbete och få
känna oss som nyttiga medborgare i vårt samhälle.

Det
är oss angeläget framhålla att den vinter som nu lider mot sitt slut har varit
lik föregående vintrar. Arbetstillfällena har varit ytterst få . Endast en
liten del av arbetarna har givets tillfälle till beredskapsarbete och inkomst.
Vi noterar dock att i dag, måndagen den 5 april 1954, flertalet arbetslösa,
kanske alla, erhållit arbete. Vi känner dock oro att detta ovanliga
förhållanden kan ha samband med Edert besök. Det skulle därför glädja oss om Ni
ville ta fasta härpå och för de institutioner, som har inflytande över
beredskapsarbetena utförande, framhåller vikten utav att vi behöver arbete även
efter landshövdingens besök.

Vår
önskan och förhoppning är att sådana åtgärder vidtages, som skapar möjlighet
till beredskapsarbeten under tiden intill dess den av regeringen tillsatta kommittén
framkommit med eventuellt förslag om industriprojekt på Hven.

Vi
vill även betona, att om mängden av övriga problem vår kommun står inför ska
kunna lösas tillfredställande, ter sig en sammanslagning med Landskrona
nödvändig. Det tidigare fattade beslutet att låta Hven vara egen kommun har
redan visat sig ohållbart.

Detta gick att läsa i SD-nyheterna 5 april 1954

Lämna ett svar