Kategorier
Dagshändelse

Golf-tävling

I dag var det Barsebäck Resort HPR som var sponsor och ett friskt gäng hade anmält sig till tävlingen som spelades i en klass.

Vinnare i dag var min dotter Hanna, strålande 43 poäng. Hon fick precentkort på Barsebäcks GK, Master Course banan och övernattning och frukost för två personer!

Kategorier
Dagshändelse

Mulle

I dag bjöd Friluftsfrämjandet, genom Sara Nilsson, in på träff på ön.

De samlades, som de gör på Hven, barn i olika åldrar och ganska många vuxna. Vi träffades vid Backafallsbyn och fick vägledning av barnen som varit med innan till ”Hemligadalen”.

Där hade Sara och Hedvig förberätt för vad barnen skulle få göra i dag. Och de var mycket och spännande. Insekts”jakt” med luppar, utforskande av skogen, lekar och stormkök. De äldre barnen fixa vindsskydd till alla.

Efter att ha kokt nyponsoppa på stormkök så var det dags för att äta sin medhavda matsäck och när alla barnen ropade Hej Kolickock tre gånger så kom självaste Mulle fram ur skogen! Han berättade om naturen och bad alla att vara rädd om den och alla hans vänner, djuren.

Kategorier
Dagshändelse

Fin gåva till Tycho Brahe-museet

Tycho
Brahemuseet på Hven har fått enligt vad Landskrona posten erfarit i dagarna en
intressant gåva, nämligen en kalkstensstolpe krönt med en glob, härstammandes
från den store astronomens observatorium Stjärneborg. Resterna från Tycho Brahes
Uranienborg och Stjärneborg äro fåtaliga men de som finnas äro av så mycket
större värde.

Stenstolpen
har bevarats på Hven och har nu av fru Ruth Nilsson, Östanlid, överlämnats till
K. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademin till minne av hennes
framlidne fader Nämndemannen G. A. Bengtsson, Östanlid, Hven i vars namn gåvan
antecknats.

I
stjärneborgsanläggningen som Tycho Brahe uppförde 1584, ingingo två dylika med
glober prydda pelare, vilka båda synes på perspektivritningen över Stjärneborg
efter Tycho Brahes arbete ”Epistoleä på Charles Christensens rekonstruktion men
äro här ritade alldeles för höga.

Av
Stjärneborg finnes som bekant intet synligt över jord, då de bevarade kryptorna
efter utgrävningen i början av 1900-talet fylldes med sand för att skyddas från
förstörelse och förvittring.

-Vi
äro mycket glada över denna vackra och unika gåva, säger vid samtal med L. P.
landsarkivarien Harald Olsson, Lund.

Ännu
är det inte riktigt bestämt hur pelaren skall placeras men att den skall få sin
plats på Tycho Brahe museet är givet och den kommer där att bli en av de
största sevärdheterna. Eventuellt kommer någon lämpligt arrangemang göras för
att sätta upp den mot museets yttre fasad eller också får den stå i mittsalen.
Den andra stolpen skall finnas i Danmark och det är naturligtvis ett önskemål
att den måtte bli återbördad till Tycho Brahes ö och uppställd där.

15
maj 1946

Kategorier
Hvens Kommun

Föräldramöte på Turistgården

Föräldramöte på
Turistgården

Gymnastiksal
och inlärandet av trafikvett för skolbarn, voro några av de önskemål som framkommo
vid ett på initiativ av öns skolstyrelse på måndagskvällen hållet gemensamt
möte med föräldrar och målsmän samt lärarpersonal och skolstyrelse å
Turistgårdens biograflokal. Iden till detta möte rann för någon tid tillbaka
upp inom skolstyrelsen, och syftet var att söka få en fastare och bättre
kontakt med hemmen. Intresset för mötet var stort. Då skolstyrelsen ordförande,
tullöveruppsyningsman Carl Persson, Kyrkbacken, hälsade de närvarande välkomna,
voro samtliga biograflokalens platser besatta. Ordföranden erinrade först i
sitt välkomstanförande om betydelsen av att ett föräldramöte hade kommit till
stånd samt uttalade sin tillfredställelse med att så många av skolbarnens
föräldrar och målsmän hade hörsammat kallelsen och infunnit sig. Efter
ordförandens hälsningsframförande överlämnades ordet åt folkskollärare kantor
Karl Johansson, som i en utförlig skildring beskrev skolväsendet ordnade,
skolreformen och dess klassindelning samt berörde därvid den klass Hven
tillhör, B 1. Därefter gavs tillfälle till en allmän diskussion under vilken
bland annat framkom till behandling några inlämnade förslag om vissa ändringar
jämte andra önskemål. En förslagsställare ansåg, att man i likhet med tidigare
år borde ha skoltider lagda på ett sådant vis att middagsrasten kunde hållas.
Detta förslag avslogs, då man ansåg att de nuvarande tiderna för skolbarnens
läsning äro att föredraga.


ingen egentlig gymnastiklokal finnes att tillgå för skolbarnen utan deras
gymnastik får försiggå i en mindre lämplig lokal, beslöt mötet att uppdragas åt
skolstyrelsen att hos Sankt Ibbs kommunfullmäktige förhöra sig om möjligheterna
för anskaffandet av en bättre gymnastiklokal.

I
och med att biltrafiken har blivit tillåten inom ön för såväl taxibilar som för
andra bilar och efterhand allt fler motorfordon komma till ön måste
uppmärksamheten på allmänna vägen skärpas i synnerhet för skolbarnen under
deras färd till och från skolan. De måste lära sig att färdas i enlighet med
allmänna bestämmelser för färd å allmänväg. På förslag av en mötesdeltagare
beslöts att man skall i skolan såväl som i respektive hem inpränta för barnen
vägvett för att därmed i görligaste mån förebygga olyckor till följd av
oförsiktighet eller oförstånd.

Kyrkoherde
Sigvard Johansson höll därpå ett medryckande föredrag om Robertforsskolan och
dess egentliga innebörd, varefter uppdrogs åt kantorn Karl Johansson att i
händelse intresset för en dylik skola på ön skulle visa sig vara tillräckligt
stort inom närmsta tiden kalla till ett möte för dryftande av denna sak.

Efter
en kaffe paus visades tre olika skolfilmer, den första hette ”Stege för Steg”,
en film om bildandet ab Sparklubben, vidare ”Det er et yndigt land”, en
intressant film från Danmark och så ”En resa längs Göta älv”, en skildring från
Mellansverige. Samtliga filmer uppskattades livligt av de närvarande.
Kyrkoherde Sigvard Johansson höll därpå avslutning och man enades om att ett
nytt möte av ovannämnda art i en icke alltför avlägsen framtid kunde åter
upprepas. Som avslutning sjöngs unisont psalmen Herre signe Du och Råde.

Torsdagen
den 11 april

Kategorier
Hvens Kommun

Till Herr Landshövding

Brev från Hvens arbetare
till Herr Landshövdingen.

Arbetare
och andra invånare på Hven samlades på möte för att diskutera möjligheterna
till arbete med utkomst för framtiden, hälsar med mycket stor tillfredställelse
Eder, herr landshövding, välkommen till vår ö.

Vi
tror oss veta att ni kommer till Hven bland annat för att på ort och ställe bli
informerad om de arbetslöshetsproblem och inkomstmöjligheter som en del av öns
invånare har att brottas med. Vi tar oss därför friheten att genom Nyheterna informera
Eder och allmänheten om dessa våra problem.

Tidigare
har vi haft en industri på Hven. Denna industri bestod av ett tegelbruk där ett
stort antal arbetare var anställda och hade sin utkomst. Denna industri har
lagts ned och arbetarna har av denna anledning blivit utan fast sysselsättning.
En del av öns arbetare har varit nödsakade försälja sina hus och hem och flytta
till fastlandet. De har tvingats lämna vad de med svett och möda byggt upp och
hållit kärt.

För
närvarande äro vi endast omkring tjugofem arbetare kvar på Hven. Vi försörjer
oss genom att vissa varierande tider vara behjälpliga med jordbruksarbete samt,
samt fast i ringa mån, med beredskapsarbeten. Den inkomsten vi uppnår är
emellertid liten – mellan 3 å 5000:- kr –att den knappast håller den värsta
nöden från våra hem.

Det
synes oss vara på sin plats framhålla att den Erkända Arbetslöshetskassa under
de senare åren som resultat härav anlitats i så stor utsträckning att det
medfört undersökning och väckt uppmärksamhet.

Genom
ombudsman Johan S. Thore i Helsingborg har socialministern Gunnar sträng i två
olika skrivelser blivit informerad om den prekära situation vi befinner oss i.
Även stadsministern Tage Erlander har i skrivelse informerats om läget, samt
officiellt interpellerats beträffande möjligheterna till återuppbyggandet aven
industri på Hven. Genom uppvaktning för byråchefen Skogh vid dennes besök i
Helsingborg har också arbetsmarknadsstyrelsen gjorts underrättade om situationen.
Som resultat härav har regeringen tillsatt en kommittén med uppgift att bland
annat penetrera Hvens problem. Vi förväntar oss mycket av denna kommittés
arbete och vädjar vi även Eder Landshövding, att Ni må ställa Eder välvillig
och hjälpa oss på sådant sätt, att vi kan ges möjlighet till arbete och få
känna oss som nyttiga medborgare i vårt samhälle.

Det
är oss angeläget framhålla att den vinter som nu lider mot sitt slut har varit
lik föregående vintrar. Arbetstillfällena har varit ytterst få . Endast en
liten del av arbetarna har givets tillfälle till beredskapsarbete och inkomst.
Vi noterar dock att i dag, måndagen den 5 april 1954, flertalet arbetslösa,
kanske alla, erhållit arbete. Vi känner dock oro att detta ovanliga
förhållanden kan ha samband med Edert besök. Det skulle därför glädja oss om Ni
ville ta fasta härpå och för de institutioner, som har inflytande över
beredskapsarbetena utförande, framhåller vikten utav att vi behöver arbete även
efter landshövdingens besök.

Vår
önskan och förhoppning är att sådana åtgärder vidtages, som skapar möjlighet
till beredskapsarbeten under tiden intill dess den av regeringen tillsatta kommittén
framkommit med eventuellt förslag om industriprojekt på Hven.

Vi
vill även betona, att om mängden av övriga problem vår kommun står inför ska
kunna lösas tillfredställande, ter sig en sammanslagning med Landskrona
nödvändig. Det tidigare fattade beslutet att låta Hven vara egen kommun har
redan visat sig ohållbart.

Detta gick att läsa i SD-nyheterna 5 april 1954

Kategorier
Egna tankar

Hur mycket bidrar du själv egentligen??

Ja det är frågan! Hur mycket bryr du dig egentligen själv? Hur engagerad är du? Vem ska göra saker åt oss? Vem kommer först? Är du beredd att jobba tillsammans för att få det bra? Vet du var du lägger ditt krut, på det positiva och utveckling eller det negativa och avveckling???

Visst är det jäkligt enkelt att se felen hos de som är frontfigurer?? Ja det känner jag igen mig i! Men jag har ganska lätt för att se de positiva i ett gemensamt engagemang, jag gillar tanken att man strävar åt samma håll… men jag vill så klart ha det på mitt sätt…. Eller??

Ja det är en nackdel, man stannar i ett visst läge och viss riktning om man inte är beredd att se utanför sin egen lilla värld, eller?

Jag vet inte för jag är i min lilla värld…. men för mig handlar det om prioritering och där är min familj alltid högst upp på listan!!!! Så hoppas jag det är för alla!! Det är kanske önsketänkande men i alla fall min önskan.

Men om vi nu är 50 familjer som tänker att Hvens bästa, är nummer två på listan, då har vi vekligen en brädd på vad som är bra för Hven. Tänk om vi hade skrivit upp de 5 viktigaste punkterna för mig och min familj när de gäller Hven. Sen synkat dessa 50 listor, då hade vi fått fram en hel del punkter som hade varit gemensamma och viktiga.

Då hade vi haft ett gemensamt mål med att arbeta mot…. men handen på Hjärtat är DU då beredd att engagera dig för positivt och utvecklande eller skyller du på att andra ex Byalaget skulle gjort de??? Visst det är så mycket enklare att låta någon annan stå där med misslyckandet, men är de vår rätt att döma vad som är rätt och fel när vi inte kandiderat till platserna i Arbetsgruppen för Hvens byalag????

Handen på mitt hjärta… jag är inte ens medlem i Byalaget, jag har inte kandiderat till arbetsgruppen… för 20 år sedan var jag med några år, jag var till och med ordförande någon period…. Då satt jag där och tänkte så mycket enklare det hade varit om fler var engagerade… alla hade hjälpt till på sitt sätt för utvecklingen, nyttjat sina kontakter och mött upp enhälligt. Visst de var 75 pers på första årsmötet för Byalaget som jag höll i och det är något av de värsta jag utsatt mig för i dessa samanhang…. Men det var också ett engagemang som fick rösterna att höjas och en gemenskap att födas… Jag har ett uttryck som jag använder i många samanhang och de föddes för mig under dessa åren ”Yttre fiende förenar lägret”. Jag menar inte de bokstavligt utan mer som ”att i ett gemensamt problem finns gemensam utveckling”

Så vad säger ni gått folk ska vi alla som tycker något positivt eller negativt engagera oss och gå på Hvens Byalags årsmöte den 12 april?? Valet att gå är klokt för vi får reda på de vi vill, vi kan ställa frågor och vi kan jobba mot de mål vi tycker är viktiga. Valet att inte gå dit ger oss ju bara mandat att inte prata om Byalaget tycker jag, för kan man inte tycka där det gör skillnad så ska man vara tyst….

Kvar är ju att arbeta för Hvens bästa på sitt eget sätt som många av oss gör. Jag håller på med denna hemsidan en facebook grupp och en facebook sida så jag har att göra och det är positivt rätt igenom med alla härliga människor som är så engagerade och delger mig och andra av Hvens Vardagshistoria.

Men jag väljer en enkel väg, känner jag ibland…. jag jobbar inte mot politiker och tjänstemän, jag slåss inte för att alla ska få fiber, jag dividerar inte med Ventrafiken.. möjligen skriver några inlägg till de som bestämmer där, jag ligger inte i för att vi ska få en uttagsautomat mm… men de gör de som är i arbetsgruppen för byalaget på sin fritid utan ett öre betalt jobbar dom för oss….

Det är inte så att jag inte gjort ett medvetet val att inte vara med i Byalaget…. för det är medvetet… men efter att tänkt till och skrivit detta så känns det som att jag får tänka ett varv till… det är ju inte dom andra, när de gäller Hven, utan de är VI… om jag vill vara med och tycka så får jag göra min röst hörd…..

Hhhmmmm hur tänker jag nu???

Hur tänker du????

Hvens Byalag har plusgiro 968448-1 , För enskild 100:- och Familj 150:-

Årsmötet är 12 april på Backafallsbyn 12.30

Jag måste medge att jag tycker de flesta föreningar på Hven tenderar att bli ”Hemliga klubben för inbördes beundran” med de menar jag att jag känner mig tryggare om jag vet vad som händer i föreningarna och där kommer upp protokoll efter alla arbetsgrupper/styrelsers möten.

Då kan jag följa arbetet och kanske kommer där en fråga som engagerar mig som jag har en special kontakt eller ett special engageman i , då kan jag hjälpa till. Jag kan på mitt sätt stötta föreningens arbete även om jag gett arbetsgruppen/ styrelsen ansvarsfrihet… så känner jag, att vill styrelsen/ arbetsgruppen ha mitt engagemang så måste jag få en stor inblick i arbetet. Jag vet jag ska gå på mötena som finns också, men känner jag inte mig betydelsefull som medlem så tenderar arbetsgruppen/ styrelsen bli ointressant för mig…

Så gott folk, tänkt till, gör om och gör rätt…. så det känns rätt för dig.

Kategorier
Dagshändelse

Stjärnparty

Visst låter det härligt, och de var det. Det var Tommy Lilja som bjudit in alla barnen till en kväll på museet. Jag var där med min 5,5 åring. Jag funderade på om han var lite för ung, men det var han inte. I går kväll lyssna han men jag var inte så säker på att han intresserade sig för allt. Men i dag har han berättat om Tycho Brahe var duktig men inte så snäll, Sofie var hans lilla syster och hade gjort något med fingret, solen står stilla men de gjorde den inte från början trodde dom som levde då, men kan hitta gammal sten som varit något innan men då får man gräva.

Ja, jag som var med inser att nya kunskaper har nått min son och jag förstår vad han menar med sina korta påståenden. De visar att de var ett klokt val att han gick dit och fick berättat om hur man sett på himlavalvet och hur man ser på det i dag och ”Fickuret” Tommy visade oss. Hur man kan se på stjärnor och planeter, han vill ut och titta i kväll igen.

Vi har tittat på min fars stenåldersyxa som han hittat på Hven och på fosiler från sjöborrar och många nya frågor har uppstått. Jag är inte så bra på detta utan är medupptäckare. Tack Tommy för du berättade så bra för barnen i går smiley

Kategorier
Dagshändelse

Golf-läger

Nu har de varit de årliga lägret, ca 45 barn och ungdomar har varit samlade och en hel del vuxna har ställt upp och tränat och servat barnen och så givetvis föräldrar, mor och far föräldrar mm som tagit hand om sina barn mellan aktiviteterna.

Det är fantastiskt dessa tränare med Anders Olsson i spetsen som ställer upp och tränar våra barn, flera har inga egna barn där. Verkligen roligt!

Där finns fler foto på Facebook sidan Hven i ord och bild AB

Kategorier
Dagshändelse

Påskafton

Vilket underbart väder 🙂 Gömma påskägg, måla ägg och rulla ägg och massa skratt och stoj. Själv har jag städat altanen och grejat med Hven-Sten. Det blev till och med dopp i Öresund…. men inte av mig 😉

Kategorier
Dagshändelse

Hven runt

Långfredagen har vi genom året gått runt Hven. Långt från alla år, men trots allt en tradition.

Det var min pappa som drog i gång detta igen när vi var små. Han och Hasse, hans bror gick runt Hven på Långfredagen när de var små.

Farmor och farfar, Hanna och Alvar Pettersson var med i Missionsförbundet och Långfredagen var en av de heligaste dagarna på året, så inget lek och stoj då.

Pappa och Hasse var inte så glada för att sitta stilla så då passade det dom bättre att gå runt ön.

I fjol tänkte jag att de skulle vara roligt att gå runt och eftersom jag hört flera som sagt de skulle vilja gå runt men inte ville gå själv så gjorde jag en ”allmän inbjudan”. Vi startar vid Kiosken i Kyrkbacken 10.00 och går mot Norreborg, var och en ansvarar för sig , men vi går i gemenskap.

I år var de samma tid och samma plats och vi var ca 30 stycken som deltog, vissa en kortare bit och andra hela varvet.

Oscar och Wilmer 4 & 5 år är ”Gå-hjältar”, dom tog sig runt hela ön! Men de var tack vare ett antal ungdomar som vi kom hela varvet, utan dem hade vi inte blivit så peppade.

Kategorier
Dagshändelse

Allt om vens golftävling

Efter Golfläger i dagarna tre, kom Tävlingsdagen. Alltomven.se som sponsor där alla fick pris.

Fribiljetter på Fotbollsgolfen mottogs tacksamt bland deltagarna och vinnarna fick vars ett säsongskort där de får ta med sig en vän.

Vinnare i A-klassen Oliver Ericsson

Vinnare i B-klassen Lovisa Aldén

Foto Håkan pettersson