I NST onsdagen den 23 april 1958 gick följande att läsa.

Femtio år fyller den 23 april polisman David Lindell. Jubileraren som är född på Hven fick anställning i smedjan vid Danska tegelburket på Ön, där fadern var smed. Lindell fortsatte vid tegelbruket som mekaniker under en följd av år. Genom sitt intresse för hemorten togs Lindells krafter i anspråk för olika kommunala uppdrag. Sedan flera år tillbaks är han ordförande inom Sankt Ibbs pensionsnämnd samt ledarmot av öns turistnämnd och valnämnd. Under en period var han vice ordförande i skolstyrelsen. Lindell har tillhört ett flertal olika kommittéer. Han är sedan något år tillbaka av länsstyrelsen utsedd som civilförsvarschef på ön. För Hvens ideella föreningar och organisationer har han alltid hyst ett livligt intresse. Jubilaren är förutom intresserad skytt även en av de ledande krafterna i skytteföreningens styrelse. Vid hemvärnskårens bildande år 1940 var han med från början och valdes så småningom till Hemvärnschef och som sådan lagt ned ett mycket omfattande arbete. Varmt fästad vid hembygden var Lindell med och bildade Hvens fornminnes- och hembygdsförening, inom vars styrelse han varit sekreterare tills föreningen för något år sedan nedlades. Han tillhör även styrelsen för öns föreläsningsförening. Den 1 dec 1946 övertog Lindell polismannabefattningen på ön, först som extra fjärdingsman tills tjänsten något år senare blev ordinarie.