Kategorier
Hvens Kommun

1950

Sankt Ibbs polisdistrikt har gått till kungs för att få stadsbidrag med ytterligare 42kr för kostnader för omhändertagande av utlänningar. Under våren 1947 då Öresund var isbelagt anlände till Hven över isen från Danmark ett antal utlänningar som i avvaktan på hemtransport måste omhändertagas av polisen och beredas inkvartering. Polisdistriktets utgifter härför uppgick till 114 kr men länsstyrelsen ansåg sig förhindrad att utanordna högre statsbidrag än 72 kr. De personer för vilkas inkvartering länsstyrelsen vägrat lämna ersättning var danska medborgare. Enligt polisens uppfattning föreligger emellertid inte någon skillnad vare sig ur behovssynpunkt eller humanitär synpunkt mellan dessa och övriga till Hven ankomna utlänningar. Samtliga kom in illegalt och saknade i Sverige gångbart betalningsmedel för sina uppehållskostnader. Ett bryskt avvisande av danskarna torde med hänsyn till rådande mörker och isens beskaffenhet ha medfört alltför stor risk för olyckstillbud och förlust av människoliv. Hänsyn bör också tagas att en av danskarna var skadad, anförs de i besvärsskrivelsen.

Isen vid Norreborgshamn

Lämna ett svar